TERMAT DHE KUSHTET

1 . Prezantimi

Mirësevini në Pescoll Natural Product !

Këto Kushte të Shërbimit ("Kushtet", "Kushtet e Shërbimit") rregullojnë përdorimin tuaj të faqes sonë të internetit të vendosur në https://pescoll-product.com/ (së bashku ose individualisht "Shërbimi") i operuar nga Pescoll Natural Product .

Politika jonë e privatësisë rregullon gjithashtu përdorimin tuaj të Shërbimit tonë dhe shpjegon se si ne mbledhim, ruajmë dhe zbulojmë informacionin që rezulton nga përdorimi juaj i faqeve tona të internetit.

Marrëveshja juaj me ne përfshin këto Kushte dhe Politikën tonë të Privatësisë ("Marrëveshjet"). Ju e pranoni që keni lexuar dhe kuptuar Marrëveshjet dhe bini dakord që të lidheni me to.

Nëse nuk jeni dakord (ose nuk jeni në gjendje të pajtoheni) me Marrëveshjet, atëherë mund të mos përdorni Shërbimin, por ju lutemi na tregoni duke dërguar me email në mënyrë që të mund të përpiqemi të gjejmë një zgjidhje. Këto Kushte zbatohen për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që dëshirojnë të përdorin ose përdorin Shërbimin.

2 . Komunikimet

Duke përdorur Shërbimin tonë, ju pranoni të pajtoheni në gazetat, materialet e marketingut ose promovuese dhe informacione të tjera që mund të dërgojmë. Sidoqoftë, ju mund të zgjidhni të merrni ndonjë, ose të gjitha, nga këto komunikime nga ne duke ndjekur lidhjen e çabonimit ose duke dërguar me email në .

3 . Konkurset, Lojërat e Fituesve dhe Promovimet

Çdo garë, shorte ose promovime të tjera (kolektivisht, "Promovime") të mundësuara përmes Shërbimit mund të rregullohen nga rregulla që janë të ndara nga këto Kushtet e Shërbimit. Nëse merrni pjesë në ndonjë Promovim, ju lutemi rishikoni rregullat e zbatueshme si dhe Politikën tonë të Privatësisë. Nëse rregullat për një Promovim bien ndesh me këto Kushte të Shërbimit, do të zbatohen rregullat e Promovimit.

4 . Përmbajtja

Përmbajtja e gjetur në ose përmes këtij Shërbimi është pronë e Produktit Natyror Pescoll ose përdoret me leje. Ju nuk mund të shpërndani, modifikoni, transmetoni, ripërdorni, shkarkoni, ripostoni, kopjoni ose përdorni Përmbajtjen e përmendur, qoftë plotësisht ose pjesërisht, për qëllime komerciale ose për përfitime personale, pa lejen e shkruar paraprakisht të shprehur nga ne.

5 . Përdorimet e Ndaluara

Ju mund ta përdorni Shërbimin vetëm për qëllime të ligjshme dhe në përputhje me Kushtet. Ju pranoni të mos përdorni Shërbimin:

0,1 Në çfarëdo mënyre që shkel çdo ligj apo rregullore të zbatueshme kombëtare ose ndërkombëtare.

0.2. Me qëllim të shfrytëzimit, dëmtimit ose përpjekjes për të shfrytëzuar ose dëmtuar të miturit në ndonjë mënyrë duke i ekspozuar ata ndaj përmbajtjes së papërshtatshme ose ndryshe.

0.3. Të transmetojë, ose të sigurojë dërgimin e çdo materiali reklamues ose promovues, duke përfshirë çdo "postë junk", "letër zinxhir", "spam" ose ndonjë kërkesë tjetër të ngjashme.

0.4. Të imitojë ose të përpiqet të imitojë Kompaninë, një punonjës të Kompanisë, një përdorues tjetër, ose ndonjë person tjetër ose entitet.

0,5 Në çfarëdo mënyre që shkel të drejtat e të tjerëve, ose në ndonjë mënyrë është e paligjshme, kërcënuese, mashtruese ose e dëmshme, ose në lidhje me ndonjë qëllim ose veprimtari të paligjshme, të paligjshme, mashtruese ose të dëmshme.

0.6. Të angazhohemi në ndonjë sjellje tjetër që kufizon ose pengon përdorimin ose gëzimin e dikujt nga Shërbimi, ose që, siç përcaktohet nga ne, mund të dëmtojë ose ofendojë Kompaninë ose përdoruesit e Shërbimit ose t'i ekspozojë ata ndaj përgjegjësisë.

Për më tepër, ju pranoni të mos:

0,1 Përdorni Shërbimin në çdo mënyrë që mund të çaktivizojë, mbingarkojë, dëmtojë ose dëmtojë Shërbimin ose të ndërhyjë në përdorimin e Shërbimit nga ndonjë palë tjetër, përfshirë aftësinë e tyre për t'u përfshirë në aktivitete në kohë reale përmes Shërbimit.

0.2. Përdorni ndonjë robot, merimangë ose pajisje tjetër automatike, proces ose mjet për të hyrë në Shërbim për ndonjë qëllim, përfshirë monitorimin ose kopjimin e ndonjë prej materialeve në Shërbim.

0.3. Përdorni çdo proces manual për të monitoruar ose kopjuar ndonjë nga materialet në Shërbim ose për ndonjë qëllim tjetër të paautorizuar pa miratimin tonë paraprak me shkrim.

0.4. Përdorni çdo pajisje, program ose rutinë që ndërhyn në punën e duhur të Shërbimit.

0,5 Futni ndonjë virus, kuaj trojanë, krimba, bomba logjike ose material tjetër që është i dëmshëm ose i dëmshëm teknologjikisht.

0.6. Përpjekje për të fituar hyrje të paautorizuar në, ndërhyrje, dëmtim ose përçarje të ndonjë pjese të Shërbimit, serverit në të cilin është ruajtur Shërbimi, ose ndonjë serveri, kompjuteri ose baza e të dhënave e lidhur me Shërbimin.

0.7 Shërbimi i Sulmimit përmes një sulmi të mohimit të shërbimit ose një sulmi të shpërndarë të mohimit të shërbimit.

0.8. Merrni çdo veprim që mund të dëmtojë ose falsifikojë vlerësimin e Kompanisë.

0.9. Përndryshe përpiquni të ndërhyni në punën e duhur të Shërbimit.

6 . Analizat

Ne mund të përdorim Ofrues të Shërbimeve të palëve të treta për të monitoruar dhe analizuar përdorimin e Shërbimit tonë.

7 . Pa përdorim nga të miturit

Shërbimi është menduar vetëm për qasje dhe përdorim nga individë të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç. Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin, ju garantoni dhe përfaqësoni se jeni të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç dhe me autoritetin, të drejtën dhe kapacitetin e plotë për të hyrë në këtë marrëveshje dhe për t'iu përmbajtur të gjitha kushteve të Kushteve Nëse nuk jeni të paktën tetëmbëdhjetë (18) vjeç, ju është e ndaluar hyrja dhe përdorimi i Shërbimit.

8 . Pronë intelektuale

Shërbimi dhe përmbajtja e tij origjinale (me përjashtim të Përmbajtjes së ofruar nga përdoruesit), tiparet dhe funksionaliteti janë dhe do të mbeten pronë ekskluzive e Pescoll Natural Product dhe licensuesve të tij. Shërbimi mbrohet nga e drejta e autorit, marka tregtare dhe ligje të tjera tëdhe vendet e huaja. Markat tona tregtare nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë produkt ose shërbim pa miratimin paraprak me shkrim të Pescoll Natural Product .

9 . Politika e së drejtës së autorit

Ne respektojmë të drejtat e pronësisë intelektuale të të tjerëve. Policyshtë politika jonë t'i përgjigjemi çdo pretendimi që Përmbajtja e postuar në Shërbim shkel të drejtën e kopjimit ose të drejta të tjera të pronës intelektuale ("Shkelja") e çdo personi ose entiteti.

Nëse jeni pronar i të drejtës së kopjimit, ose jeni i autorizuar në emër të njërit dhe besoni se vepra e mbrojtur nga e drejta e kopjuar është kopjuar në një mënyrë që përbën shkelje të së drejtës së autorit, ju lutemi paraqisni pretendimin tuaj përmes postës elektronike në , me temë rreshti: "Shkelja e të Drejtave të Autorit" dhe përfshini në pretendimin tuaj një përshkrim të hollësishëm të Shkeljes së pretenduar siç përshkruhet më poshtë, nën "Njoftimin dhe Procedurën e DMCA për Kërkesat e Shkeljes së të Drejtave të Autorit"

Ju mund të mbaheni përgjegjës për dëmet (përfshirë kostot dhe tarifat e avokatëve) për paraqitje të gabuar ose pretendime të pabesimit mbi shkeljen e çdo Përmbajtjeje të gjetur në dhe / ose përmes Shërbimit për të drejtat e autorit tuaj.

10 . Njoftimi dhe Procedura e DMCA për Pretendimet e Shkeljes së të Drejtave të Autorit

Ju mund të paraqisni një njoftim në përputhje me Aktin Digital për Mijëvjeçarin për të Drejtat e Autorit (DMCA) duke i dhënë Agjentit tonë për të Drejtën e Autorit informacionin e mëposhtëm me shkrim (shih 17 USC 512 (c) (3) për detaje të mëtejshme):

0,1 një nënshkrim elektronik ose fizik i personit të autorizuar për të vepruar në emër të pronarit të interesit të së drejtës së autorit;

0.2. një përshkrim të veprës së mbrojtur nga e drejta e autorit për të cilën pretendoni se është shkelur, duke përfshirë URL-në (dmth. adresën e faqes në internet) të vendndodhjes ku ekziston vepra e mbrojtur nga kopjimi ose një kopje të veprës së mbrojtur nga e drejta e autorit;

0.3. identifikimi i URL-së ose vendndodhjes tjetër specifike në Shërbim ku ndodhet materiali që pretendoni se po shkel;

0.4. adresën tuaj, numrin e telefonit dhe adresën e postës elektronike;

0,5 një deklaratë nga ju që keni një besim të mirë se përdorimi i diskutueshëm nuk është i autorizuar nga pronari i të drejtës së autorit, agjenti i tij ose ligji;

0.6. një deklaratë nga ju, e bërë nën dënimin e dëshmisë së rreme, se informacioni i mësipërm në njoftimin tuaj është i saktë dhe se ju jeni pronari i të drejtës së autorit ose i autorizuar të veproni në emër të pronarit të së drejtës së autorit.

Ju mund të kontaktoni Agjentin tonë për të Drejtat e Autorit përmes emailit në .

11 . Raportimi dhe Reagimi i Gabimeve

Ju mund të na ofroni ose drejtpërdrejt në ose përmes faqeve dhe mjeteve të palëve të treta me informacione dhe komente në lidhje me gabimet, sugjerimet për përmirësime, idetë, problemet, ankesat dhe çështje të tjera që lidhen me Shërbimin tonë ("Reagimi"). Ju pranoni dhe bini dakord se: (i) nuk do të mbani, fitoni ose pohoni ndonjë të drejtë të pronësisë intelektuale ose të drejtë tjetër, titull ose interes në ose për Feedback-un; (ii) Kompania mund të ketë ide zhvillimi të ngjashme me Reagimet; (iii) Reagimi nuk përmban informacion konfidencial ose informacion të pronarit nga ju ose ndonjë palë e tretë; dhe (iv) Kompania nuk është nën asnjë detyrim konfidencialiteti në lidhje me Reagimet. Në rast se transferimi i pronësisë tek Reagimi nuk është i mundur për shkak të ligjeve të zbatueshme të detyrueshme, ju i jepni Kompanisë dhe partnerëve të saj një ekskluziv, të transferueshëm, të parevokueshëm, pa pagesë, të nën-licensueshëm,

12 . Lidhje me faqet e tjera të internetit

Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet e internetit ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi ose të kontrolluara nga Pescoll Natural Product .

Produkti Natyror i Pescoll nuk ka kontroll dhe nuk merr asnjë përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë ose praktikat e ndonjë faqe ose shërbimesh të palëve të treta. Ne nuk garantojmë ofertat e ndonjë prej këtyre subjekteve / individëve ose faqeve të tyre të internetit.

Për shembull, Kushtet e Përdorimit të përshkruara janë krijuar duke përdorur PolicyMaker.io , një aplikacion falas në internet për gjenerimin e dokumenteve ligjore me cilësi të lartë. Gjeneratori i Kushteve dhe Kushteve të PolicyMaker është një mjet falas për t’u përdorur për krijimin e një modeli të shkëlqyeshëm standard të Kushteve të Shërbimit për një faqe në internet, blog, dyqan të tregtisë elektronike ose aplikacion.

JU NJOHENI DHE PajtohenI Q TH SHOQRIA NUK DO T BE JET RES E PPRGJEGJSHME OSE E PIARGJEGJSHME, Direkt ose indirekt, për ndonjë dëm ose humbje të shkaktuar ose pretenduar të shkaktohet nga ose në lidhje me përdorimin ose besueshmërinë e ndonjë çështjeje të çështjeve të SITE T WE TRETA PIRR T WE TRET Faqet e internetit ose shërbimet.

Ne ju këshillojmë me forcë të lexoni termat e politikave të shërbimit dhe privatësisë të ndonjë faqe në internet të palëve të treta ose shërbime që ju vizitoni.

13 . Mohim i garancisë

Këto shërbime ofrohen nga kompania në një bazë "siç është" dhe "siç është në dispozicion". Kompania nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci të ndonjë fëmije, të shprehur ose të nënkuptuar, në lidhje me funksionimin e shërbimeve të tyre, ose informacionin, përmbajtjen ose materialet e përfshira në të. Yuu shprehimisht dakord që përdorimi juaj i këtyre shërbimeve për përmbajtjen e tyre, dhe çdo shërbim ose artikull i marrë nga ne është në rrezikun tuaj të vetëm.

As kompania dhe as ndonjë person i lidhur me kompaninë nuk bën asnjë garanci ose përfaqësim në lidhje me tërësinë, sigurinë, besueshmërinë, cilësinë, saktësinë ose disponueshmërinë e shërbimeve. pa kufizuar sa më sipër, as kompania as dikush i lidhur me kompaninë nuk përfaqëson ose nuk garanton që shërbimet, përmbajtja e tyre, ose ndonjë shërbim serb ose artikull i marrë mendoj se shërbimet do të jenë të sakta, të besueshme, pa gabime ose pa ndërprerje, që defektet do të korrigjohen, që shërbimet ose serveri që e bën atë të paaftë janë pa viruse ose ekzistojnë të dëmshme komponentët ose që shërbimet për ndonjë shërbim ose artikull të marrë mendojnë se shërbimi përndryshe do të përmbushë nevojat ose pritjet tuaja. Kompania me anë të kësaj hedh poshtë të gjitha garancitë e çdo lloji, qoftë staturotia e shprehur ose e nënkuptuar, ose përndryshe duke përfshirë, por pa u kufizuar në ndonjë garanci të makantabiltrisë, mosfunksionimit dhe përshtatshmërisë për qëllime të veçanta. Falsifikimi nuk ndikon në asnjë garanci që nuk mund të ngrihet ose të ngrihet sipas ligjit në fuqi. .

14 . Kufizimi i përgjegjësisë

Me përjashtim të rasteve të ndaluara nga ligji, ju do të na mbani ne dhe oficerët tanë, drejtorët, të punësuarit dhe agjentët tanë të padëmshëm për çdo dëmtim indirekt, ndëshkues, të veçantë, rastësor ose konsekuencial, sidoqoftë mund të ndodhë (përfshirë tarifat e avokatit dhe të gjitha kostot dhe shpenzimet përkatëse të çështjeve gjyqësore dhe arbitrazhit, ose në gjykim ose në apel, nëse ka, pavarësisht nëse është ngritur proces gjyqësor ose arbitrazh), qoftë në një veprim të kontratës, neglizhencës, ose veprim tjetër torturues, ose që rrjedhin nga ose në lidhje me këtë marrëveshje, duke përfshirë pa kufizim çdo pretendim për dëmtim personal ose prishje të pasurisë, që buron nga kjo marrëveshje dhe çdo shkelje nga ju e ndonjë ligji federal, shtetëror ose vendor, statuja, rregulla ose rregullore, madje edhe në kompani është këshilluar më parë për mundësinë e një dëmtimi të tillë. Me përjashtim të rasteve të ndaluara nga ligji nëse ka ndonjë përgjegjësi të gjetur nga ana e shoqërisë, do të ketë pasoja nëse do të ketë shkatërrime pasuese ose ndëshkuese. Disa shtete nuk lejojnë përjashtimin ose kufizimin e demazheve ndëshkuese, incidentale ose konsekuenciale, kështu që kufizimi ose përjashtimi paraprak mund të mos zbatohet për ju..

15 . Përfundimi

Ne mund të përfundojmë ose pezullojmë llogarinë tuaj dhe të ndalojmë hyrjen në Shërbim menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, nën diskrecionin tonë të vetëm, për ndonjë arsye çfarëdo dhe pa kufizime, duke përfshirë por pa u kufizuar në shkeljen e Kushteve.

Nëse dëshironi të përfundoni llogarinë tuaj, thjesht mund të ndërpritni përdorimin e Shërbimit.

Të gjitha dispozitat e Kushteve që nga natyra e tyre duhet t'i mbijetojnë përfundimit, do të mbijetojnë nga përfundimi, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimin dhe kufizimet e përgjegjësisë.

16 . Ligji qeverisës

Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Kosovës, Gjakove , e cila ligji qeverisës zbatohet për marrëveshjen pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit.

Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga ato të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve konsiderohet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga gjykata, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Shërbimin tonë dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi pasur midis nesh në lidhje me Shërbimin.

17 . Ndryshimet në shërbim

Ne rezervojmë të drejtën për të tërhequr ose ndryshuar Shërbimin tonë, dhe çdo shërbim ose material që ne ofrojmë përmes Shërbimit, në diskrecionin tonë të vetëm pa njoftim. Ne nuk do të jemi përgjegjës nëse për ndonjë arsye e gjithë ose ndonjë pjesë e Shërbimit është e padisponueshme në çdo kohë ose për ndonjë periudhë. Kohë pas kohe, ne mund të kufizojmë hyrjen në disa pjesë të Shërbimit, ose të gjithë Shërbimin, te përdoruesit, përfshirë përdoruesit e regjistruar.

18 . Ndryshimet në Kushtet

Ne mund të ndryshojmë Kushtet në çdo kohë duke postuar kushtet e ndryshuara në këtë sit. Responsibilityshtë përgjegjësia juaj të rishikoni këto Kushte në mënyrë periodike.

Përdorimi juaj i vazhdueshëm i Platformës pas postimit të Kushteve të rishikuara do të thotë që ju të pranoni dhe bini dakord për ndryshimet. Ju pritet ta kontrolloni këtë faqe shpesh në mënyrë që të jeni të vetëdijshëm për çdo ndryshim, pasi ato janë të detyrueshme për ju.

Duke vazhduar të përdorni ose përdorni Shërbimin tonë pasi çdo rishikim të bëhet efektiv, ju pranoni të jeni të detyruar nga kushtet e rishikuara. Nëse nuk jeni dakord me kushtet e reja, nuk jeni më i autorizuar të përdorni Shërbimin.

19 . Heqja dorë dhe qëndrueshmëria

Asnjë heqje dorë nga kompania e ndonjë termi ose kushti të përcaktuar në Kushtet nuk do të konsiderohet një heqje dorë e mëtejshme ose e vazhdueshme e termit ose kushtit të tillë ose heqje dorë nga ndonjë term ose kusht tjetër, dhe çdo dështim i Kompanisë për të pohuar një të drejtë ose dispozitë sipas Kushteve nuk përbëjnë heqje dorë nga e drejta apo dispozita e tillë.

Nëse ndonjë dispozitë e Kushteve mbahet nga një gjykatë ose një gjykatë tjetër e juridiksionit kompetent të jetë e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme për ndonjë arsye, kjo dispozitë do të eliminohet ose kufizohet në masën minimale, në mënyrë që dispozitat e mbetura të Kushteve të vazhdojnë në fuqi dhe efekti.

20 . Mirënjohje

Me përdorimin e këtij shërbimi ose shërbimeve të tjera të prodhuara nga shtypi ju ndiheni se keni lexuar këto Kushte të Shërbimit dhe bieni dakord për to.

21 . Na kontaktoni

Ju lutemi dërgoni komentet, komentet, kërkesat tuaja për mbështetje teknike në email: .

Lista njoftimeve

Njoftohu për ofertat dhe produktet e fundit!